ماهی سالمون پرورشی

 

قزل آلایی است که علاوه بر دارای بودن تمام خواص دیگر ماهیان قزل آلا گوشت رنگی آن نقطه تمایز آن برای مصرف کننده می باشد.